Condicions generals d’ús del lloc web

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) del lloc web de SGAB, inclosos els continguts i els serveis posats a disposició en aquest. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web es considera «usuari» i, per tant, accepta sotmetre’s, de manera expressa, automàtica i voluntària, a les condicions generals vigents cada vegada que accedeixi al lloc web esmentat, i a les condicions particulars que li siguin aplicables, si escau.

SGAB es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web; i de modificar o eliminar els serveis o els continguts, a més a més de les condicions d’accés i ús del lloc web.

Ús

L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web s’efectua, en tot cas, sota la seva responsabilitat única. Està prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a la SGAB o qualsevol tercer. En utilitzar el lloc web, l’usuari es compromet a no practicar cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos o els drets de SGAB ni de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi, de qualsevol manera, utilitzar el lloc web normalment.

SGAB adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, SGAB no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i en els fitxers que contenen.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tota la informació que conté el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades) és propietat de SGAB.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, en tot moment i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, a la SGAB, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per SGAB, els noms comercials, els dissenys i el know-how, com tampoc cap altre signe distintiu de SGAB, sense el seu consentiment previ i exprés.

L’usuari no podrà modificar ni reproduir, parcialment ni totalment, aquesta informació sense el consentiment previ i exprés de SGAB. Amb caràcter enunciatiu però no limitador: 1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright ni altres dades identificadores dels drets de SGAB, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció. 2) L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar ni invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest lloc web, la revenda, a més de la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’SGAB, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment. Les marques (els signes distintius i els logotips) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva de SGAB i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

Exclusió de garanties i responsabilitats

SGAB no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu lloc web. Especialment, SGAB no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. SGAB no respon ni dels continguts ni de l’estat dels llocs ni de les pàgines web esmentats, l’accés als quals, a través d’aquest lloc web, tampoc no implica que SGAB recomani o n’aprovi els continguts. SGAB no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o de l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui l’efectua. SGAB no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació. SGAB no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers o als documents que hi tingui emmagatzemats a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i els continguts del lloc web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del navegador.

Hiperenllaços i llocs enllaçats

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la SGAB i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per la SGAB dels seus continguts o serveis. En tot cas, SGAB es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

Al lloc web de la SGAB es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la cerca i l’accés a la informació, els continguts i els serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, enllaços o botons), que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’Internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). SGAB no ofereix ni comercialitza per si mateixa o a través de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, ni supervisa ni controla de cap manera els continguts i els serveis, ni tampoc cap material de cap naturalesa que continguin. En conseqüència, l’usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través seu.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

SGAB i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona per a totes les qüestions que es puguin suscitar o qualsevol acció que es pugui exercir, derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts i respecte a la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que aquí s’estableix.